Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί αυτόματα χρησιμοποιώντας ένα online εργαλείο.
Παρακαλώ βοηθήστε βελτίωση αυτή τη μετάφραση απλά πληκτρολογώντας την πρότασή σας στο κάτω μέρος της σελίδας. Σας ευχαριστούμε!

πωσ πρεπει να προσευχομαστε - σύμφωνα με την Αγία Γραφή


Αυτή η προσευχή είναι επίσης διαθέσιμες σε αυτές τις γλώσσες: Αγγλικά - ισπανικά.

Θέλουμε να επικοινωνούμε με τον Θεό. Θέλουμε να τον εκφράσουν τις ανάγκες και τα συναισθήματά μας. Και θέλουμε να ακούσουμε την απάντηση του.

Ο Θεός έγραψε τη Βίβλο μέσω των προφητών και των μαρτύρων του. Ας το μελετήσουν για να μάθετε πώς να επικοινωνούν με το Θεό.

Αυτό το αρχαίο βιβλίο θα μας καθοδηγήσει σήμερα στον 21ο αιώνα. Η γνώση αυτή θα μας βοηθήσει να προσευχόμαστε και να αγγίξει την καρδιά του Ουράνιου Πατέρα. Το Άγιο Πνεύμα θα μας καθοδηγήσει.

Αποφάσισα να συγκεντρωθούν σε αυτή τη σελίδα τις εικονική στίχους της Βίβλου σχετικά με την προσευχή. Έχω πληκτρολογήσει με έντονα γράμματα όλες τις φράσεις και λέξεις που είναι το κλειδί για να ξέρει πώς να προσευχόμαστε.

Διαβάστε προσεκτικά κάθε πρόταση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις τονισμένες λέξεις. Μόλις το καταλάβετε, απλά εφαρμόζουμε τις συμβουλές για την προσευχή σας. Κάν 'το με τη μία. Μην σκεφτείτε πάρα πολύ για αυτό. Κάν 'το όπως ένα παιδί θα ήταν, με πλήρη πίστη.

Τώρα ετοιμαστείτε να φτάσει το θρόνο του Θεού!

Ας μάθουμε τώρα πώς να προσευχόμαστε σύμφωνα με την Αγία Γραφή. Εδώ είναι το πρώτο στίχο ...


καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε. - ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21:22


διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι ἐλάβετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. - ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 11:24

εἶπεν δὲ αὐτοῖς· Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε·
Πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ’ ἡμέραν·
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν·
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν. - ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11:2-4


οὗτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ Μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ Ἰησοῦ καὶ σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ. - ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 1:14


ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων καὶ τῇ κοινωνίᾳ, τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς προσευχαῖς. - ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 2:42


οἱ δὲ ἀκούσαντες ὁμοθυμαδὸν ἦραν φωνὴν πρὸς τὸν θεὸν καὶ εἶπαν· Δέσποτα, σὺ ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς - ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 4:24


πάντοτε ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου, δεόμενος εἴ πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν τῷ θελήματι τοῦ θεοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. - ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1:10


τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες - ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12:12


Διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ. - ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:13


διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως, προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων - ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6:18


μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ’ ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετ’ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν θεόν· - ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4:6


ἡ δὲ ὄντως χήρα καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ θεὸν καὶ προσμένει ταῖς δεήσεσιν καὶ ταῖς προσευχαῖς νυκτὸς καὶ ἡμέρας· - ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 5:5


ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, - ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5:7


αἰτείτω δὲ ἐν πίστει, μηδὲν διακρινόμενος, ὁ γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης ἀνεμιζομένῳ καὶ ῥιπιζομένῳ· μὴ γὰρ οἰέσθω ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί τι παρὰ τοῦ κυρίου - ΙΑΚΩΒΟΥ 1:6-7


Οἱ ἄνδρες ὁμοίως συνοικοῦντες κατὰ γνῶσιν, ὡς ἀσθενεστέρῳ σκεύει τῷ γυναικείῳ ἀπονέμοντες τιμήν, ὡς καὶ συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς, εἰς τὸ μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν - ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 3:7

Θα ήθελα να προτείνω άλλα εδάφια της Βίβλου να συμπεριλάβουμε εδώ; Παρακαλούμε να το πράξουν μέσω των σχόλιο τοίχους που βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας. Ευχαριστώ!Σας ευχαριστώ για την ανάγνωση αυτού του blog "πωσ πρεπει να προσευχομαστε - σύμφωνα με την Αγία Γραφή"!

Τώρα σας καλώ να κάνετε μια άλλη προσευχή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό προσευχή.
Αυτή η προσευχή θα ωφελήσει την αιωνιότητα σας.

Παρακαλούμε ακολουθήστε αυτό το σύνδεσμο:

Προσευχή της σωτηρίαςπωσ πρεπει να προσευχομαστε - σύμφωνα με την Αγία Γραφή - Τι γνώμη έχετε για αυτό το blog;

Αφήστε τα σχόλιά σας παρακάτω.

Σας ευχαριστούμε!


Αγία Γραφή - Εικόνες: πωσ πρεπει να προσευχομαστε